Εφαρμογή ξενάγησης για άτομα με προβλήματα ακοής

31.10.2022

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Το ψηφιακό Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού: από την εικόνα στην εμπειρία. Δράσεις αναβάθμισης της διάδρασης και της εμπειρίας επίσκεψης στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού» με Κωδικό ΟΠΣ 5029874, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», δημιούργησε και διαθέτει μια σύγχρονη εφαρμογή ξενάγησης στην ελληνική νοηματική που με τρόπο εύληπτο και ευχάριστο εισάγει τους επισκέπτες στον κόσμο του Βυζαντίου και σε όλες τις εκφάνσεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των Βυζαντινών.

Αυτός ο ιστότοπος είναι καταχωρισμένος στο wpml.org ως ιστότοπος ανάπτυξης.