Τεύχος Διακήρυξης Δημόσιου, Διεθνούς, Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο “Το ψηφιακό Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού: από την εικόνα στην εμπειρία. Δράσεις αναβάθμισης της διάδρασης και της εμπειρίας επίσκεψης στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού”

24.07.2020

Κριτήριο Ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Προϋπολογισμός415.047,00 €  μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Ημερομηνία Ανάρτησης: Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού προκηρύσσει τον Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 415.047,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), που αφορά στην επιλογή Αναδόχου με σκοπό την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Το ψηφιακό Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού: από την εικόνα στην εμπειρία. Δράσεις αναβάθμισης της διάδρασης και της εμπειρίας επίσκεψης στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού» με τα ακόλουθα στοιχεία:

Αντικείμενο του εν θέματι Διαγωνισμού αποτελεί η επιλογή Αναδόχου για την ανάπτυξη και υλοποίηση του έργου «Το ψηφιακό Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού: από την εικόνα στην εμπειρία. Δράσεις αναβάθμισης της διάδρασης και της εμπειρίας επίσκεψης στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού». Το αντικείμενο του έργου έχει τρεις βασικές κατευθύνσεις:

– Την ανάπτυξη τοπικών δράσεων ενίσχυσης της εμπειρίας επίσκεψης
– Την ανάπτυξη δράσεων για την εξ αποστάσεως επαφή του κοινού με το μουσείο
– Τη δημιουργία υποδομών διαχείρισης του ψηφιακού αποθέματος του μουσείου, τόσο με το υλικό που θα παραχθεί για τις παραπάνω δράσεις όπως και άλλου υλικού από προηγούμενα έργα του μουσείου.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), συγκεκριμένα της ΣΑΕΠ-008/1 και με ενάριθμο Κωδικό Πράξης Κ.Α. 2018ΕΠ00810195 (MIS 5029874), στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος της εν θέματι Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον εν θέματι Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη διαδικτυακή σελίδα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (www.promitheus.gov.gr) ή την ιστοσελίδα του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού (http://mbp.gr/el/bulletins), καθώς και από την ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» (https://diavgeia.gov.gr)

Ο εν θέματι διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 15:00.

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού προκηρύσσει τον Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 415.047,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), που αφορά στην επιλογή Αναδόχου με σκοπό την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Το ψηφιακό Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού: από την εικόνα στην εμπειρία. Δράσεις αναβάθμισης της διάδρασης και της εμπειρίας επίσκεψης στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού» με τα ακόλουθα στοιχεία:

Αντικείμενο του εν θέματι Διαγωνισμού αποτελεί η επιλογή Αναδόχου για την ανάπτυξη και υλοποίηση του έργου «Το ψηφιακό Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού: από την εικόνα στην εμπειρία. Δράσεις αναβάθμισης της διάδρασης και της εμπειρίας επίσκεψης στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού». Το αντικείμενο του έργου έχει τρεις βασικές κατευθύνσεις:

– Την ανάπτυξη τοπικών δράσεων ενίσχυσης της εμπειρίας επίσκεψης
– Την ανάπτυξη δράσεων για την εξ αποστάσεως επαφή του κοινού με το μουσείο
– Τη δημιουργία υποδομών διαχείρισης του ψηφιακού αποθέματος του μουσείου, τόσο με το υλικό που θα παραχθεί για τις παραπάνω δράσεις όπως και άλλου υλικού από προηγούμενα έργα του μουσείου.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), συγκεκριμένα της ΣΑΕΠ-008/1 και με ενάριθμο Κωδικό Πράξης Κ.Α. 2018ΕΠ00810195 (MIS 5029874), στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος της εν θέματι Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον εν θέματι Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη διαδικτυακή σελίδα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (www.promitheus.gov.gr) ή την ιστοσελίδα του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού (http://mbp.gr/el/bulletins), καθώς και από την ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» (https://diavgeia.gov.gr)

Ο εν θέματι διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 15:00.

Σχετικά αρχεία

Αυτός ο ιστότοπος είναι καταχωρισμένος στο wpml.org ως ιστότοπος ανάπτυξης.