ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 “Πρόσκληση σε ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Διακήρυξης και των Παραρτημάτων της για την ανάθεση των υπηρεσιών: “Το ψηφιακό Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού”

10.09.2019

 

                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

               ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                         ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΜΒΠΘ/ΤΔΟΥ/482821/

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                 346899/6466/3994/10/9/2019                      

        ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

     ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

   ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

Διεύθυνση       :  Λεωφ. Στρατού 2                             Θεσσαλονίκη, 10 Σεπτεμβρίου 2019

Τηλέφωνο       :  2313 306 400

Τηλ/τυπία        :  2313 306 402

Πληροφορίες   : Χ. Ρούπου

Δ/νση αλληλογραφίας

Ταχ. θυρίδα     :  50 047                                              Προς: Οικονομικούς φορείς

Ταχ. κώδικας   :  540 13, Θεσσαλονίκη

Ηλεκτρονική Δ/νση:  mbp@culture.gr

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Διακήρυξης και των Παραρτημάτων της για την ανάθεση των υπηρεσιών: «Το ψηφιακό Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού: από την εικόνα στην εμπειρία. Δράσεις αναβάθμισης της διάδρασης και της εμπειρίας επίσκεψης στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού» της πράξης με τίτλο: «Το ψηφιακό Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού: από την εικόνα στην εμπειρία. Δράσεις αναβάθμισης της διάδρασης και της εμπειρίας επίσκεψης στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού» με κωδικό ΟΠΣ 5029874 η οποία εντάχθηκε στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Σχετ: Η με ΑΠ. 6500/23/11/2018 (ΑΔΑ: ΩΡΓ47ΛΛ-Κ8Ψ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Το ψηφιακό Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού: από την εικόνα στην εμπειρία. Δράσεις αναβάθμισης της διάδρασης και της εμπειρίας επίσκεψης στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού» στο Ε.Π «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Προσκαλούμε σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων για τη Διακήρυξη και των Παραρτημάτων αυτής (Τεχνική Περιγραφή, Φύλλα Συμμόρφωσης, Κριτήρια Αξιολόγησης, Υποδείγματα Εγγυητικών) για την ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο: Το ψηφιακό Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού: από την εικόνα στην εμπειρία. Δράσεις αναβάθμισης της διάδρασης και της εμπειρίας επίσκεψης στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού» της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5029874, η οποία εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ02 «Ανάπτυξη / αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ο προϋπολογισμός της είναι 514.660,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 415.048,00€ και ΦΠΑ: 99.612,00 €).

Η Διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης (ήτοι μέχρι και τις 30.09.2019). Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” αλλά και στο ιστότοπο του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού (http://www.mbp.gr/). Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή

με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο της Διακήρυξης. Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. δεν γίνεται επισύναψη αρχείων. Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr , μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.). Κάθε αποστολή στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του. Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr , αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση. Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού), με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Το σχέδιο Διακήρυξης με τα Παραρτήματά της.

 

 

Η Προϊσταμένη

του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

κ.α.α.

Ευαγγελία Αγγέλκου

Αρχαιολόγος με Α΄ βαθμό

Σχετικά αρχεία

Αυτός ο ιστότοπος είναι καταχωρισμένος στο wpml.org ως ιστότοπος ανάπτυξης.